Teraz jesteś: Home » O Firmie » Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz pojawieniem się możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych realizowanych przez firmy z sektora MSP ze środków Unii Europejskiej, P.H.M. POLCOMM realizując własną strategię inwestycyjną, wykorzystuje szanse wynikające z integracji Polski z Unią Europejską.

Mając na uwadze systematyczne doskonalenie i rozbudowę parku technicznego, P.H.M. POLCOMM w okresie 2004-2006 zrealizował szereg projektów dotyczących zakupu najnowszej generacji urządzeń, linii technologicznych współfinansowanych ze środków UE w ramach następujących programów: PHARE 2001, SAPARD, PHARE 2003 oraz SPO „Restrukturyzacja...”.

W okresie 2005-2006 zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.
Pierwszy z projektów zrealizowano z końcem listopada 2005 r. Projekt dotyczył „Zakupu automatu sterowanego numerycznie CNC do obróbki specjalistycznych narzędzi diamentowych”. Poziom dofinansowania 45% kosztów kwalifikowanych projektu.

W roku 2006 (listopad) zrealizowano kolejny projekt w ramach SPO WKP dotyczący „Zakupu technologii obróbki ściernej skrawających narzędzi z węglika spiekanego HM oraz urządzeń w postaci automatu CNC wraz z oprogramowaniem”. Poziom dofinansowania 45% kosztów kwalifikowanych projektu.

W 2008 roku z Województwem Lubelskim podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej technologii – wzrost konkurencyjności firmy (etap I)”. Przedsięwzięcie objęte było współfinansowaniem w 37,72% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje Inwestycyjne dla Małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt stanowi kontynuację długookresowej strategii inwestycyjnej firmy. Realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2009 r. Dzięki przedsięwzięciu możliwe jest wprowadzenie na rynek narzędzi z ostrzami diamentowymi/z węglika spiekanego firmowanych własną marką, wyprodukowanych w całości w nowo uruchomionym zakładzie produkcyjnym.

W I kw. 2010 roku z Województwem Lubelskim podpisana została kolejna umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zestawienie sprzętowe innowacyjnej technologii wytwarzania – wzrost konkurencyjności firmy (etap II)”. Przedsięwzięcie zostało objęte współfinansowaniem w 60% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje Inwestycyjne dla Małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest kolejnym z etapów realizacji długookresowej strategii inwestycyjnej firmy. Projekt zmierza do poszerzenia i udoskonalenia oferty asortymentowej firmy o nowe wyroby i usługi. Przedsięwzięcie zakończone zostało z końcem 2010 r.

W lipcu 2010 r. nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Lubelskim na udział w targach budownictwa w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza firmy i jej oferty na rynku poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych „BUDMA 2010”. Targi odbyły się w dniach 19-22 stycznia 2010 r. w Poznaniu. Przedsięwzięcie objęte zostało współfinansowaniem w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Schemat A Marketing Gospodarczy. Celem projektu była promocja firmy i jej nowości produktowych (narzędzi do PCV, aluminium, kompozytów) w ramach specjalistycznej oferty oraz rozpoznanie możliwości na nowych rynkach zbytu.

W październiku 2011 roku P.H.M. POLCOMM zawarł z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu w celu doposażenia zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych pił tarczowych”. Przedsięwzięcie zostało objęte współfinansowaniem w 60% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach. Projekt obejmuje rozbudowę i doposażenie zaplecza technicznego do prowadzenia we własnym zakresie przy współpracy i pod nadzorem jednostki B+R prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania nowego, bardziej optymalnego rozwiązania technologicznego w zakresie pił tarczowych poprzez komercjalizację wyników działań B+R do praktyki gospodarczej. Projekt zmierza do udoskonalenia oferty asortymentowej firmy.
Realizacja projektu zakończona z końcem III kw. 2012 r.

W maju 2012 r. nasza firma podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie udziału firmy w roli wystawcy w targach branżowych w ramach projektu pn. „Promocja firmy i jej oferty na rynku poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych „ITM Polska/Mach-Tool 2011”. Targi odbyły się w dniach 14-17 czerwca 2011 r. w Poznaniu. Przedsięwzięcie objęte zostało współfinansowaniem w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Schemat A Marketing Gospodarczy. Celem projektu była promocja firmy i jej nowości produktowych (narzędzia do precyzyjnej obróbki metalu i jego stopów oraz trudnoobrabialnych lekkich kompozytów) w ramach specjalistycznej oferty oraz rozpoznanie możliwości rozwojowych na nowych rynkach zbytu.

W III kw. 2012 roku P.H.M. POLCOMM zawarł z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zestawienie sprzętowe innowacyjnej technologii wytwarzania – wzrost konkurencyjności firmy (etap III)”. Przedsięwzięcie zostało objęte współfinansowaniem w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje Inwestycyjne dla Małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest kolejnym z etapów realizacji długookresowej strategii inwestycyjnej firmy. Projekt zmierza do poszerzenia i udoskonalenia oferty asortymentowej firmy o nowe wyroby i usługi. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło w lipcu 2013 r.

W listopadzie 2012 roku P.H.M. POLCOMM zawarł ponadto z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji wentylacyjnej hali produkcyjnej”. Przedsięwzięcie zostało objęte współfinansowaniem w 60% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.4. Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt ma na celu zapewnienie optymalnych warunków otoczenia wewnętrznego (kontrolowana atmosfera) dla właściwego przebiegu procesów technologicznych przy jednoczesnym osiągnięciu wymiernego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia zapotrzebowania na energię pierwotną oraz redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów do atmosfery. Realizacja przedsięwzięcia zakończona w czerwcu 2013 r.

W maju 2013 r. nasza firma podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie udziału firmy w roli wystawcy w targach branżowych w ramach projektu pn. „Promocja firmy i jej oferty na rynku poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych „LUBDREW 2011” oraz „ILA Berlin Air Show 2012”.
Targi odbyły się w dniach 20-22 października 2011 r. w Lublinie oraz 11-16 września 2012 roku w Berlinie. Przedsięwzięcie objęte zostało współfinansowaniem w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Schemat A Marketing Gospodarczy. Celem projektu jest promocja firmy i jej nowości produktowych (narzędzia do precyzyjnej obróbki metalu i jego stopów oraz trudnoobrabialnych lekkich kompozytów) w ramach specjalistycznej oferty oraz rozpoznanie możliwości rozwojowych na nowych rynkach zbytu.

W grudniu 2013 roku nasza firma zawarła z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zestawienie sprzętowe innowacyjnej technologii wytwarzania – wzrost konkurencyjności firmy (etap IV)”. Przedsięwzięcie zostało objęte współfinansowaniem w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje Inwestycyjne dla Małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest kolejnym z etapów realizacji długookresowej strategii inwestycyjnej firmy. Projekt zmierza do poszerzenia i udoskonalenia oferty asortymentowej firmy o nowe wyroby i usługi. Realizacja projektu zakończona w czerwcu 2014 r.

Szczegółowe informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wraz z danymi adresowymi zawarte są na stronach internetowych instytucji zaangażowanych w realizację Programu, m.in.: