INWESTYCJE

Skutecznie korzystamy ze wsparcia z UE

ROZBUDOWA PARKU TECHNICZNEGO

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz pojawieniem się możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych realizowanych przez firmy z sektora MŚP ze środków Unii Europejskiej, P.H.M. POLCOMM realizując własną strategię inwestycyjną wykorzystuje szanse wynikające z integracji Polski z Unią Europejską. Mając na uwadze systematyczne doskonalenie i rozbudowę parku technicznego, P.H.M. POLCOMM w okresie 2004-2006 zrealizował szereg projektów dotyczących zakupu najnowszej generacji urządzeń, linii technologicznych współfinansowanych ze środków UE w ramach następujących programów: PHARE 2001, SAPARD, PHARE 2003 oraz SPO „Restrukturyzacja...”. W okresie 2005-2006 zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

NOWE TECHNOLOGIE

W kolejnej perspektywie unijnej P.H.M. POLCOMM zrealizował szereg projektów inwestycyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje Inwestycyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym m. in. „Budowa zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej technologii– wzrost konkurencyjności firmy (etap I)” oraz „Zestawienie sprzętowe innowacyjnej technologii wytwarzania – wzrost konkurencyjności firmy (etap II-IV)”. Dzięki przedsięwzięciom możliwe było wprowadzenie na rynek całej grupy innowacyjnych narzędzi skrawających z ostrzami diamentowymi i z węglika spiekanego firmowanych własną marką, wyprodukowanych w całości w zakładzie produkcyjnym POLCOMM.

ROZWÓJ, OCHRONA ŚRODOWISKA I MARKETING

Równolegle, w ramach RPO WL na lata 2007-2013 zrealizowane zostały projekty rozwojowe w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach oraz 1.4. Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ponadto, w latach 2010-2013 zrealizowano kilka projektów wystawienniczo-targowych w zakresie marketingu gospodarczego w ramach RPO WL na lata 2007-2013, działanie 2.4 Schemat A Marketing Gospodarczy. Celem projektów była promocja firmy i jej nowości produktowych w ramach specjalistycznej oferty oraz rozpoznanie możliwości na nowych rynkach zbytu.
Na początku listopada 2019 r. P.H.M. POLCOMM zawarł z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Promocja firmy i jej oferty na rynku poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia konkurencyjności rynkowej firmy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.9 Udział w targach i misjach.
Celem nadrzędnym projektu jest promocja firmy i jej nowości produktowych (wymienne węglikowe płytki skrawające do obróbki metalu i jego stopów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym i lotniczym) w ramach specjalistycznej oferty oraz rozpoznanie potencjalnych możliwości na nowych rynkach zbytu.
Realizacji założonego celu służyć ma uczestnictwo P.H.M. POLCOMM w Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX (Sosnowiec, 1-3.10.2019) oraz Targach Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL (Kielce, 31.03-2.04.2020).
Całkowita wartość projektu wynosi 182 365,20 zł, natomiast koszty kwalifikowane określono na poziomie 148 815,00 zł. Poziom współfinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi w kwietniu 2020 r.

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

Na początku sierpnia 2016 r. P.H.M. POLCOMM zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu: „Wdrożenie do produkcji wymiennych płytek skrawających w oparciu o innowacyjną technologię zmniejszającą zużycie materiałów krytycznych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Celem projektu jest wdrożenie do bieżącej działalności firmy wyników prac B+R zleconych Instytutowi Zaawansowanych Technologii Wytwarzania dotyczących innowacyjnej technologii wytwarzania nowych produktów w postaci wymiennych płytek skrawających z węglika spiekanego o znacząco ulepszonej charakterystyce materiałowej, wykorzystywanych w procesach skrawania materiałów trudnoobrabialnych z wysokimi prędkościami. Nowy produkt cechował się będzie ograniczeniem udziału materiałów krytycznych w składzie fazowym mieszanki (o 10%), zwiększoną twardością (o 9,3%) i odpornością na ścieranie (o 20%) oraz wzrostem trwałości (o 20%) poprzez uzyskanie lepszych parametrów fizyczno-technicznych. Beneficjent w wyniku realizacji projektu odniesie korzyści materialne (wzrost przychodów i eksportu) oraz niematerialne, z których najważniejszą będzie uzyskanie pozycji jednego z czołowych producentów na świecie w zakresie produkcji nowych płytek skrawających.
Wartość projektu wynosi 33 005 750,00 zł, natomiast koszty kwalifikowane określono na poziomie 31 562 500,00 zł. Poziom współfinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu została zakończona w marcu 2019 r.

We wrześniu 2018 r. firma POLCOMM podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji kolejnego projektu pn. „Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie testowania i walidacji nowej technologii produkcji w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania oraz zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej”. Celem projektu jest dalszy wzrost konkurencyjności POLCOMM na rynku krajowym, jak również międzynarodowym poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wytwarzania, umożliwiających wprowadzenie nowych dla rynku produktów. Osiągnięcie celu projektu jest możliwe dzięki zwiększeniu intensywności współpracy z sektorem B+R i realizację prac B+R. Całkowita wartość projektu wynosi 221 400 zł, w tym koszty kwalifikowane - 180 000 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 55% wartości kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu zakończona została w marcu 2019 r.

INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA

Pod koniec października 2016 r. P.H.M. POLCOMM zawarł umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie realizacji kolejnego projektu: „Doposażenie infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej poszerzenie oferty rynkowej o usługi B+R celem dalszego wzrostu konkurencyjności rynkowej firmy”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym oraz dywersyfikacja oferty o usługi B+R poprzez doposażenie infrastruktury badawczo-laboratoryjnej. Całkowita wartość projektu wynosi 6 150 000 zł, w tym 5 000 000 zł stanowią koszty kwalifikowane, z których 60% współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zakończona została w lutym 2018 r.

Thank you for signing up for our newsletter!

I consent to the processing of personal data by P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak in order to send commercial and marketing information by e-mail. The rules for processing personal data can be found here