INWESTYCJE

Skutecznie korzystamy ze wsparcia z UE

ROZBUDOWA PARKU TECHNICZNEGO

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz pojawieniem się możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych realizowanych przez firmy z sektora MŚP ze środków Unii Europejskiej, P.H.M. POLCOMM realizując własną strategię inwestycyjną wykorzystuje szanse wynikające z integracji Polski z Unią Europejską. Mając na uwadze systematyczne doskonalenie i rozbudowę parku technicznego, P.H.M. POLCOMM w okresie 2004-2006 zrealizował szereg projektów dotyczących zakupu najnowszej generacji urządzeń, linii technologicznych współfinansowanych ze środków UE w ramach następujących programów: PHARE 2001, SAPARD, PHARE 2003 oraz SPO „Restrukturyzacja...”. W okresie 2005-2006 zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

NOWE TECHNOLOGIE

W kolejnej perspektywie unijnej P.H.M. POLCOMM zrealizował szereg projektów inwestycyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje Inwestycyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym m. in. „Budowa zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej technologii– wzrost konkurencyjności firmy (etap I)” oraz „Zestawienie sprzętowe innowacyjnej technologii wytwarzania – wzrost konkurencyjności firmy (etap II-IV)”. Dzięki przedsięwzięciom możliwe było wprowadzenie na rynek całej grupy innowacyjnych narzędzi skrawających z ostrzami diamentowymi i z węglika spiekanego firmowanych własną marką, wyprodukowanych w całości w zakładzie produkcyjnym POLCOMM.

ROZWÓJ, OCHRONA ŚRODOWISKA I MARKETING

Równolegle, w ramach RPO WL na lata 2007-2013 zrealizowane zostały projekty rozwojowe w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach oraz 1.4. Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ponadto, w latach 2010-2013 zrealizowano kilka projektów wystawienniczo-targowych w zakresie marketingu gospodarczego w ramach RPO WL na lata 2007-2013, działanie 2.4 Schemat A Marketing Gospodarczy. Celem projektów była promocja firmy i jej nowości produktowych w ramach specjalistycznej oferty oraz rozpoznanie możliwości na nowych rynkach zbytu.

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

Na początku sierpnia 2016 r. P.H.M. POLCOMM zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu: „Wdrożenie do produkcji wymiennych płytek skrawających w oparciu o innowacyjną technologię zmniejszającą zużycie materiałów krytycznych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem projektu jest wdrożenie do bieżącej działalności firmy wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej technologii wytwarzania nowych produktów w postaci wymiennych płytek skrawających z węglika spiekanego o znacząco ulepszonej charakterystyce materiałowej, wykorzystywanych w procesach skrawania materiałów trudnoobrabialnych z wysokimi prędkościami. Wartość projektu wynosi 33 005 750,00 zł, natomiast koszty kwalifikowane określono na poziomie 31 562 500,00 zł. Poziom współfinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu została zakończona w marcu 2019 r.

INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA

Pod koniec października 2016 r. P.H.M. POLCOMM zawarł umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie realizacji kolejnego projektu: „Doposażenie infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej poszerzenie oferty rynkowej o usługi B+R celem dalszego wzrostu konkurencyjności rynkowej firmy”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym oraz dywersyfikacja oferty o usługi B+R poprzez doposażenie infrastruktury badawczo-laboratoryjnej. Całkowita wartość projektu wynosi 6 150 000 zł, w tym 5 000 000 zł stanowią koszty kwalifikowane, z których 60% współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zakończona została w lutym 2018 r.

Dziękujemy, że chcesz się zapisać do naszego newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj