Dotacje
Skutecznie korzystamy ze wsparcia z UE

Projekty badawczo-rozwojowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Na początku marca 2020 zawarta została umowa pomiędzy firmą POLCOMM a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie realizacji kolejnego projektu o charakterze badawczo-rozwojowym pn. „Opracowanie linii produktowej innowacyjnych narzędzi skrawających z wymiennymi płytkami węglikowymi do rowkowania i przecinania o unikalnej geometrii wraz z technologią ich wytwarzania”.
Celem projektu jest opracowanie w toku prac B+R nowego produktu w postaci innowacyjnej w skali świata linii narzędzi skrawających z wymiennymi płytkami węglikowymi do rowkowania/przecinania o unikalnej geometrii wraz z technologią ich wytwarzania w skali przemysłowej. Zakres planowanych prac badawczo-rozwojowych uwzględnia również etap testowania i walidacji wersji eksperymentalnych nowych produktów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, co umożliwi skuteczną komercjalizację uzyskanych wyników B+R w skali przemysłowej.
Całkowita wartość projektu oraz wydatków kwalifikowanych wynosi 6 672 520,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 4 287 325,00 zł.
Projekt został zrealizowany w okresie od 01/05/2020 do 29/07/2022.
Planowane efekty zakładają opracowanie narzędzi skrawających do rowkowania/przecinania przeznaczonych do wysokowydajnej obróbki materiałów trudnoobrabialnych. Nowe produkty cechować się będą wysokim poziomem wynalazczym i nowością na skalę światową. Unikalne walory użytkowe produktów zapewnią możliwie najlepszą jakość i wysokowydajną obróbkę dzięki wydłużeniu okresu trwałości ostrza nawet o 120 sek. oraz wyeliminowaniu powszechnie znanych defektów podczas skrawania materiałów trudnoobrabialnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

W lutym 2020 roku firma POLCOMM podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji nowego projektu badawczo-rozwojowego pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnych narzędzi skrawających z wymiennymi płytkami węglikowymi do rowkowania i przecinania metalu i jego stopów”. Projekt ma na celu dalszy wzrost konkurencyjności firmy poprzez intensyfikację działań rozwojowych w zakresie innowacji produktowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe prace badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania linii produktowej innowacyjnych narzędzi skrawających z wymiennymi płytkami węglikowymi do rowkowania i przecinania o unikalnej geometrii wraz z technologią ich wytwarzania w skali przemysłowej.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 624 680,29 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 4 492 463,35 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 68% wartości kosztów kwalifikowanych dla badań przemysłowych i 43% wartości kosztów kwalifikowanych przewidzianych dla eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekt został zrealizowany w okresie od 01/03/2020 do 28/02/2023.

Dotacja na kapitał obrotowy

Na przełomie lipca i sierpnia 2020 podpisana została umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak”. W ramach jej realizacji firma POLCOMM otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 283 294,77 zł z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem działania jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wzrost konkurencyjności

Pod koniec czerwca 2019 roku firma POLCOMM podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji nowego projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych nowatorskich narzędzi skrawających do obróbki drewna i metali w oparciu o wyniki własnych prac B+R dzięki doposażeniu sprzętowemu infrastruktury techniczno-technologicznej”. Celem nadrzędnym projektu jest dalszy wzrost konkurencyjności firmy POLCOMM na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez doposażenie infrastruktury techniczno-technologicznej umożliwiającej dywersyfikację oferty produktowej o innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne nowatorskich narzędzi skrawających opracowanych w ramach własnych prac B+R. Całkowita wartość projektu wynosi 6 150 000,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 5 000 000,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Pierwotnie realizacja projektu zaplanowana była w terminie od 01/01/2020 do 31/12/2020. Jednakże, z uwagi na zaistniałą w 2020 roku sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wirusa SARS-CoV-2/COVID-19, aneksem z dnia 25/01/2021 zmieniono okres realizacji projektu na rok 2021. Utrzymujące się w 2021 roku trudności m.in. w dostawach spowodowały konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu, który ostatecznie, za zgodą LAWP z dnia 09/12/2021, został zrealizowany z końcem lutego 2022.

Infrastruktura badawczo-rozwojowa

Pod koniec października 2016 r. P.H.M. POLCOMM zawarł umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie realizacji kolejnego projektu: „Doposażenie infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej poszerzenie oferty rynkowej o usługi B+R celem dalszego wzrostu konkurencyjności rynkowej firmy”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym oraz dywersyfikacja oferty o usługi B+R poprzez doposażenie infrastruktury badawczo-laboratoryjnej. Całkowita wartość projektu wynosi 6 150 000 zł, w tym 5 000 000 zł stanowią koszty kwalifikowane, z których 60% współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zakończona została w lutym 2018 r.

Wdrożenie wyników prac B+R

Na początku sierpnia 2016 r. P.H.M. POLCOMM zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu: „Wdrożenie do produkcji wymiennych płytek skrawających w oparciu o innowacyjną technologię zmniejszającą zużycie materiałów krytycznych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
Celem projektu jest wdrożenie do bieżącej działalności firmy wyników prac B+R zleconych Instytutowi Zaawansowanych Technologii Wytwarzania dotyczących innowacyjnej technologii wytwarzania nowych produktów w postaci wymiennych płytek skrawających z węglika spiekanego o znacząco ulepszonej charakterystyce materiałowej, wykorzystywanych w procesach skrawania materiałów trudnoobrabialnych z wysokimi prędkościami. Nowy produkt cechował się będzie ograniczeniem udziału materiałów krytycznych w składzie fazowym mieszanki (o 10%), zwiększoną twardością (o 9,3%) i odpornością na ścieranie (o 20%) oraz wzrostem trwałości (o 20%) poprzez uzyskanie lepszych parametrów fizyczno-technicznych. Beneficjent w wyniku realizacji projektu odniesie korzyści materialne (wzrost przychodów i eksportu) oraz niematerialne, z których najważniejszą będzie uzyskanie pozycji jednego z czołowych producentów na świecie w zakresie produkcji nowych płytek skrawających.
Wartość projektu wynosi 33 005 750,00 zł, natomiast koszty kwalifikowane określono na poziomie 31 562 500,00 zł. Poziom współfinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu została zakończona w marcu 2019 r.

We wrześniu 2018 r. firma POLCOMM podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie realizacji kolejnego projektu pn. „Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie testowania i walidacji nowej technologii produkcji w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania oraz zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej”. Celem projektu jest dalszy wzrost konkurencyjności POLCOMM na rynku krajowym, jak również międzynarodowym poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wytwarzania, umożliwiających wprowadzenie nowych dla rynku produktów. Osiągnięcie celu projektu jest możliwe dzięki zwiększeniu intensywności współpracy z sektorem B+R i realizację prac B+R. Całkowita wartość projektu wynosi 221 400 zł, w tym koszty kwalifikowane – 180 000 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 55% wartości kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu zakończona została w marcu 2019 r.

Rozbudowa parku technicznego

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz pojawieniem się możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych realizowanych przez firmy z sektora MŚP ze środków Unii Europejskiej, P.H.M. POLCOMM realizując własną strategię inwestycyjną wykorzystuje szanse wynikające z integracji Polski z Unią Europejską. Mając na uwadze systematyczne doskonalenie i rozbudowę parku technicznego, P.H.M. POLCOMM w okresie 2004-2006 zrealizował szereg projektów dotyczących zakupu najnowszej generacji urządzeń, linii technologicznych współfinansowanych ze środków UE w ramach następujących programów: PHARE 2001, SAPARD, PHARE 2003 oraz SPO „Restrukturyzacja…”. W okresie 2005-2006 zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

NOWE TECHNOLOGIE

W kolejnej perspektywie unijnej P.H.M. POLCOMM zrealizował szereg projektów inwestycyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje Inwestycyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym m. in. „Budowa zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej technologii– wzrost konkurencyjności firmy (etap I)” oraz „Zestawienie sprzętowe innowacyjnej technologii wytwarzania – wzrost konkurencyjności firmy (etap II-IV)”. Dzięki przedsięwzięciom możliwe było wprowadzenie na rynek całej grupy innowacyjnych narzędzi skrawających z ostrzami diamentowymi i z węglika spiekanego firmowanych własną marką, wyprodukowanych w całości w zakładzie produkcyjnym POLCOMM.

ROZWÓJ, OCHRONA ŚRODOWISKA I MARKETING

Równolegle, w ramach RPO WL na lata 2007-2013 zrealizowane zostały projekty rozwojowe w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach oraz 1.4. Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ponadto, w latach 2010-2013 zrealizowano kilka projektów wystawienniczo-targowych w zakresie marketingu gospodarczego w ramach RPO WL na lata 2007-2013, działanie 2.4 Schemat A Marketing Gospodarczy. Celem projektów była promocja firmy i jej nowości produktowych w ramach specjalistycznej oferty oraz rozpoznanie możliwości na nowych rynkach zbytu.

    Dziękujemy, że chcesz się zapisać do naszego newslettera!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj